Gör Bostadsansökan

TVT Asunnot Oy är ett fastighetsbolag som ägs av Åbo stad. Vi erbjuder tryggt hyresboende till skäliga priser för bostadsbehövande i olika livssituationer. Vi har bostäder i höghus, radhus och småhus runt om i Åbo.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten


TVT Asunnot Oy
Hantverkaregatan 3
FI-20100 Åbo
FINLAND

Öppet
mån. 10.00–17.00
tis.-fre. 10.00–16.00

Närmare information: tfn +358 2 262 4888

Nödvändiga bilagor

De följande bilagorna skall tillställas hyresvärden i kopior innan hyresavtalet undertecknas.

 1. Inkomster

  • Löneintyg eller senaste lönespecifikation om du är i arbete
  • Intyg över bruttopensionens belopp om du är pensionär
  • Senaste kvitto för utbetalad dagpenning om du är arbetslös
  • Senaste resultat- och balansräkning samt av bokföraren ifylld inkomstutredning för företagare om du är affärsidkare
 2. Skatteintyg

  För senast fastställd beskattning för alla över 18-åriga personer som flyttar till lägenheten

 3. Förmögenhet

  Om du äger eller har ägt en aktiebostad, fastighet eller en andel av sådan, behöver vi en utredning om förmögenhetens gängse värde samt om de skulder som hänför sig till den.

 4. Övriga bilagor

  Om ditt behov av bostad påverkas av särskilda omständigheter som gäller din hälsa eller livssituation, kan du även bifoga dokument som hänför sig till dem. Sådana dokument kan vara t.ex.

  • Läkarintyg för ansökan om bostad
  • Intyg om graviditet
  • Beslut om äktenskapsskillnad eller intyg om att äktenskapsskillnaden är anhängig
  • Skriftlig uppsägning, vräkningsbeslut eller hyresavtal på bestämd tid
  • Utlåtande av hälsovårdsinspektören

Annat att anmärka

Kvitto på betalad säkerhet skall företes i samband med att hyresavtalet undertecknas. Säkerheten återlämnas då hyresförhållandet upphör, om skyldigheterna har fullgjorts.